Fremmedartsvurdering 2007

Mort (spredt i Norge) Rutilus rutilus

Høy risiko

Utslagsgivende kriterier: Ra(i), Rb(ii)

Vurdering

Utenfor sitt naturlige utbredelsesområde i Norge er mort særlig spredd til noen vann i Sør-Trøndelag. Også noen lokaliteter på Østlandet kan mistenkes for å være resultat av utsettinger, men dette er lite kjent. Mort har en fleksibel økologi og kan klare seg i mange typer innsjøer. Arten er imidlertid følsom for surt vann. Introdusert mort kan i svært stor grad endre fiskesamfunnet og økosystemets struktur og energistrøm.

Vurderingsgrunnlag

Livsmiljø
Ferskvann
Spredningsvei
Fra turisme, jakt, fiske, private hager mm
Vektorkoder
ulovlig utsetting/dumping
fra jakt og fiske
Først observert
Vet ikke eller ikke relevant
Opprinnelsesområde
Ikke angitt

Artsinformasjon

Artsgruppe
Fisk
Habitat
dammer og tjern
dammer med tett
rik vegetasjon
organsik bunn
dammer med mosekant
vegetasjonsløse dammer uten organisk bunn
dystrofe tjern
innsjøer
næringsrike innsjøer
eutrofe innsjøer
næringsfattige innsjøer
mesotrofe innsjøer
store
dype innsjøer
kalksjøer
rennende vann
middels ph i vann (ph 5,0-6,0)
høyt ph i vann (ph > 6,0)
fotisk sone
svak strømhastiget
beskyttet mot bølgeeksponering
middels bølgeeksponert
lavland (under skoggrensa)
Naturlig forkommende
Stedegen art spredt i Norge
Kan reprodusere i norsk natur
Ja
Utdødd i Norge
Nei
Kan det dokumenteres at arten ikke har negative effekter på stedegent biologisk mangfold
Ja
Er arten potensiell vektor for parasitter og sykdommer som kan være skadelig for stedegent biologisk mangfold
Vet ikke

Bestandsfakta

Forekomst ved vurderingstidspunkt
> 1000
Antatt utbredelse og vekst siste tiår
Bestandsvekst
Moderat
Arealvekst
Liten
Antatt utbredelse og vekst neste tiår
Bestandsvekst
Moderat
Arealvekst
Moderat

Kilder

Litteratur

  • Huitfeldt-Kaas, H.
  • Korsen, I 2004. Ferskvannsfisk - problemarter i Sør-Trøndelag Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, MVA, Rapport 2-2004: 1-23
  • Pethon, P. 2005. Aschehougs store fiskebok. 5. reviderte utgave. H. Aschehoug & Co. AS, Oslo :
  • Aagaard, K. & Dolmen, D. (red.) 1996. Limnofauna Norvegica. Katalog over norsk ferskvannsfauna Tapir forlag,Trondheim :

Nettsteder