En rekke ferskvannsorganismer (fisk, større bløtdyr, krepsdyr etc.) mangler i enkelte vannforekomster fordi de ikke har spredd seg dit; i mange tilfeller fordi vannforekomsten ligger isolert uten tilknytning til et større vassdrag gjennom en utløpsbekk eller -elv.

Miljøfaktoren konnektivitet angir om en innsjø er forbundet med et større vassdrag gjennom en utløpsbekk eller -elv.

Kunnskapsbehov: 

– Forskjellen mellom ellers sammenliknbare ferskvannsforekomster som skiller seg med hensyn til konnektivitet bør tallfestes.

Kommentarer, tilleggsinformasjon, referanser:

–