I nettutgaven av Bondens kulturmarksflora for Midt-Norge beskrives vel hundre planter knyttet til de tradisjonelle kulturmarkene i regionen.

Denne nettbaserte versjonen av «Bondens kulturmarksflora for Midt-Norge» bygger på den trykte versjonen av felthåndboka som ble utgitt i Bioforsk FOKUS i 2008. Det er gjort et utvalg av plantearter knytta til tradisjonell kulturmark i Midt-Norge, som omfatter Trøndelagsfylkene og Møre- og Romsdal. Flere av artene som er beskrevet står nå på Norsk rødliste for arter. Også flere av de kulturbetinga naturtypene der disse artene har sin tilhørighet, er på Norsk rødliste for naturtyper. Kulturmarkseng generelt er sårbar (VU), mens slåttemyrkant er kritisk truet (CR) og slåttemyrflate, slåtteeng og kystlynghei er sterkt truet (EN). Naturtypene beiteskog og strandeng er begge nær truet (NT).

De fleste planteartene som presenteres her er urter/blomsterplanter som er lette å kjenne igjen uten hjelpemidler. Det kan gjøres søk på blomsterfarge eller plantenavn. Til hver art er det beskrevet karakteristiske kjennetegn knytta til størrelse, bladform og blomster. Det er også tatt med eksempler på forvekslingsarter fra regionen som man kan være oppmerksom på. Voksestedet til hver enkelt art er også beskrevet. Videre er det tatt med informasjon om dialektnavn og tradisjonell bruk knyttet til plantene, slik det er beskrevet av Ove Arbo Høeg.

Referanser

Auestad, I., Austad, I., Hansen, S., Natlandsmyr, B. & Slinde, E.N. 2005. Vakre vegkantar i vest. Selja Forlag, 152s.

Bele, B. & Norderhaug, A. 2004. Skjøtsel av verdifulle strandenger i Nord-Trøndelag. Rapport fra forprosjektfasen. Grønn kunnskap 8(9) 2004, 34s.

Ekstam, U. & Forshed, N. 1997. Om hävden upphör. Kärlväxter som indikatorarter i ängs- och hagmarker. Naturvårdsverket, Värnamo, 135s.

Holtan, D. & Grimstad, K.J. 2001. På jakt etter kvitkurle Leucorchis albida ssp. albida på Sunnmøre. Blyttia 59 (1) 2001, s. 22-29.

Høeg, O.A. 1976. Planter og tradisjon. Floraen i levende tale og tradisjon i Norge 1925 – 1973. Universitetsforlaget, 751s.

Jordal, J.B., Holtan, D., Gaarder, G. & Grimstad, K.J. 2006. Status for solblom Arnica montana i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. Blyttia 64: 213-230.

Jordal, J.B. 2008. Supplerende kartlegging av biologisk mangfold i jordbrukets kulturlandskap, inn- og utmark, i Midt-Norge. Møre og Romsdal og Oppdal, med en vurdering av kunnskapsstatus. Direktoratet for naturforvaltning. Utredning 2008-1, 126s.

Lid, J. & Lid, D.T. 2005. Norsk flora 7. Utgåva ved R. Elven (red.). Det Norske Samlaget, 1230s.

Moen, A. 2000. Botanisk kartlegging og plan for skjøtsel av Tågdalen naturreservat i Surnadal. Rapport botanisk serie 2000-7, 45s.

Moen, A. Norderhaug, A. & Skogen, A. 1993. Håndbok for feltregistrering – viktige vegetasjonstyper i kulturlandskapet, Midt-Norge. Del 2. Nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap. NINA, 48s.

Moen, A., Lyngstad, A., Nilsen, L.S. & Øien, D.-I. 2006. Kartlegging av biologisk mangfold i jordbrukets kulturlandskap i Midt-Norge. Rapport botanisk serie 2006-3, NTNU, Vitenskapsmuseet, 98s.

Mossberg, B., Stenberg, L. & Ericsson, S. 1992. Gyldendals store nordiske flora. Gyldendal Norsk Forlag, 695s.

Norderhaug, A., Austad, I., Hauge, L. & Kvamme, M. (red.) 1999. Skjøtselsboka for kulturlandskap og gamle norske kulturmarker. Landbruksforlaget, 252s.

Nordhagen, R. 1967a. Norske fjellplantenavn. Den Norske Turistforening Årbok 1967, s. 74-88.

Nordhagen, R. 1967b. Fjellplanter og overtro. Den Norske Turistforening Årbok 1967, s. 89-101.

Skogen, A. 1965. Flora og vegetasjon i Ørland Herred, Sør-Trøndelag.- K. norske Vitensk. Selsk. Mus. Årb. 1965: 13-124.

Skogen, A. 1972. Karplanteflora og vegetasjon i Folldalen, Trollheimen, Møre og Romsdal.- K. norske Vitensk. Selsk. Mus. Årb. 1967:7-64.

Snarveier