Plassering i
NiN-systemet
Beskrivelse

T30-2 eksponert flomskogsmark på grus og stein

klåved-vier-elveørkratt på grus- og steindominert flommark

Kartleggingsenhet