Beskrivelse
Grunntyper
Diagnostiske arter

Arter som kan være til hjelp for å identifisere naturtypen.

Art Kategori
Krypsoleie Ranunculus repens L.
vanlig art, absolutt skilleart[KA∙f|e]
Klengemaure Galium aparine L.
vanlig art
Skjoldbærer Scutellaria galericulata L.
vanlig art
Myrtistel Cirsium palustre (L.) Scop.
tyngdepunktart, skilleart[SA∙b|a]
Bekkeblom Caltha palustris L.
mengdeart
Vendelrot Valeriana sambucifolia Mikan f.
mengdeart, skilleart[KA∙f|e]
Mjødurt Filipendula ulmaria (L.) Maxim.
mengdeart, skilleart[KA∙f|e]
Enghumleblom Geum rivale L.
vanlig art, skilleart[KA∙f|e]
Hegg Prunus padus L.
vanlig art
Svartor Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
dominerende mengdeart
Rogn Sorbus aucuparia L.
vanlig art
Stornesle Urtica dioica L.
vanlig art
Vrangdå Galeopsis bifida Boenn.
vanlig art, sterk relativ skilleart[SA∙b|a]
Åkersvinerot Stachys palustris L.
vanlig art
Åkersnelle Equisetum arvense L.
vanlig art, svak relativ skilleart[KA∙f|e]
Pjusktjernmose Calliergon cordifolium (Hedw.) Kindb.
vanlig art
Slyngsøtvier Solanum dulcamara L.
vanlig art
Trollhegg Frangula alnus Mill.
vanlig art
Takrør Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.
vanlig art
Bekkekarse Cardamine amara L.
vanlig art, absolutt skilleart[KA∙f|e]
Kattehale Lythrum salicaria L.
vanlig art
Klourt Lycopus europaeus L.
kjennetegnende tyngdepunktart, skilleart[KA∙f|e]
Humle Humulus lupulus L.
mengdeart
Melkerot Peucedanum palustre (L.) Moench
vanlig art
Sløke Angelica sylvestris L.
vanlig art, absolutt skilleart[KA∙f|e]
Kysttornemose Mnium hornum Hedw.
tyngdepunktart
Sverdlilje Iris pseudacorus L.
tyngdepunktart
Fredløs Lysimachia vulgaris L.
mengdeart, skilleart[KA∙f|e]
Kvassbunke Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv.
vanlig art, svak relativ skilleart[KA∙f|e]