Dyreriket omfatter 28 417 påviste arter i Norge. Det er antatt at det finnes i underkant av 38 000 arter, og det betyr at omkring 75 % av artsmangfoldet er kjent. Leddyr utgjør den klart største artsgruppen. Kunnskap om taksonomi, utbredelse og økologi er varierende.

Dyreriket omfatter et stort mangfold av arter, fra mikroskopiske og dårlige kjente artsgrupper som hjuldyr og bukhårsdyr, til grupper vi har god kunnskap om for eksempel pattedyr og fugler.

Hvilke artsgrupper er vurdert?

For rekken leddyr (Arthropoda) er samtlige undergrupper vurdert. Insekter (Insecta) utgjør den største artsgruppen innen leddyr og samtlige insektsordener er vurdert. Mange av ordenene er vurdert på overfamilie-, familie- eller slektsnivå.

For dyreriket som helhet mangler vurderinger for noen få artsgrupper: mellomdyr (Mesozoa), Mesomycetozoa og kappedyr (Tunicata).

Rundormer (Nematoda) og flatormer (Platyhelminthes) omfatter både frittlevende og parasittiske arter. Alle parasittiske grupper er vurdert. Blant de frittlevende artene er bare de marine vurdert. Av den grunn er det ikke gjort en samlet vurdering på overordnet nivå.

Hvor mange arter finnes i Norge?

Dyreriket omfatter 28 417 påviste arter i Norge og er dermed det klart største riket. Mangfoldet av arter er høyest blant leddyrene med 22 695 arter, og insekter er den mest artsrike gruppen. Insekter utgjør drøyt 40 % av artsmangfoldet i Norge. Flest arter er påvist i gruppene tovinger (Diptera) og vepser (Hymenoptera) med over 5000 arter i hver gruppe.

I marint miljø finnes et stort mangfold av krepsdyr (Crustacea, 1932), bløtdyr (Mollusca, 796 arter), og leddormer (Annelida, 722). I gruppen bløtdyr er 469 sneglearter og 245 skjellarter påvist, og de marine leddormene er i hovedsak flerbørstemarker (Polycheta, 721 arter).

De to store dyrerekkene rundormer (Nematoda) og flatormer (Platyhelminthes) utgjør henholdsvis 570 og 463 påviste norske arter, men frittlevende limniske og terrestriske arter er ikke medregnet.

Av de større artsgruppene (>500 arter) er en stor andel av artene i Norge fortsatt uoppdaget. Hos veps og tovinger antas fortsatt 35 % og 28 % av artsmangfoldet å være uoppdaget. Midd (Acari) er også en stor og dårlig undersøkt gruppe. Det samme gjelder leddormer.

En oversikt over artsgrupper med et høyt estimert antall uoppdagede arter finnes her.

Antall påviste, antall antatte og andel kjente arter

Antall påviste arter, fordelt på marint, limnisk og terrestrisk miljø, samt antatt antall arter og andel kjente arter for vurderte artsgrupper i dyreriket (Animalia). Andel (%) kjente arter er antall påviste/antatt antall arter.

Hvor god kunnskap har vi om artsgruppene?

Kunnskap om taksonomi, utbredelse og økologi er svak hos flere større artsrike grupper. Dette gjelder både midd (Acari) og stilkveps (Apocrita). Kunnskapen om tovinger (Diptera) er også generelt svak, særlig med hensyn til utbredelse og økologi.

Vi har også svært dårlig kunnskap om flere mindre artsgrupper i dyreriket som ikter (Trematoda), slimormer (Nemertea), slimsporedyr (Myxozoa), krassere (Acanthocephala) og ordenen Tanaidacea som tilhører krepsdyrene.

Generelt regnes også arter av rundormer (Nematoda) og flatormer (Platyhelminthes) som svært dårlig kjent.

Innenfor dyreriket er de fleste gruppene av virveldyr (Vertebrata) godt kjent, og virveldyrene som helhet er kanskje den best undersøkte større artsgruppen. Kunnskap om taksonomi, utbredelse og økologi er vurdert som svært god for fugler (Aves), pattedyr (Mammalia), haier og skater (Elasmobranchii).

Andre større artsgrupper vi har vi god kunnskap om er sommerfuglene (Lepidoptera). Enkelte mindre insektordener er også bra undersøkt, f.eks. øyenstikkere (Odonata), rettvinger (Orthoptera) og steinfluer (Plecoptera).  Av marine grupper er kunnskapsstatusen særlig høyt for maneter (Scyphozoa), stilkmaneter (Staurozoa) og pigghuder (Echinodermata).

Kunnskapsstatus for de vurderte artsgruppene

Kunnskapsstatus for de vurderte artsgruppene: ingen kunnskap (0), svært svak kunnskap (1), svak kunnskap (2), akseptabel kunnskap (3), god kunnskap (4) og sikker kunnskap (5). Tall i parentes er regnet ut av redaktørene av rapporten (Elven og Søli) basert på bidragsyternes vurderinger.

Bidragsyterne

Artsgruppene er vurdert av Leif Aarvik, Trond Andersen, Johannes Anonby, Lutz Bachmann, Tor Andreas Bakke, Torkild Bakken, Otte Bjelland, Louis Patrick Clemens Boumans, Torleiv Brattegard, Erling Brekke, Pål Buhl-Mortensen, Per Djursvoll, Wenche Eikrem, Hallvard Elven, Anders Endrestøl, Christer Erséus, Arne Fjellberg, Inger Sofie Hamnes, Jesper Hansen, Lars Ove Hansen, Aino Hosia, Egil Karlsbakk, Gaute Kjærstad, Sverre Kobro, Malin Strand, Terje Meier, Kenneth Meland, Tor Atle Mo, Kjell Magne Olsen, Preben Ottesen, Eivind Oug, Hans Tore Rapp, Jon Kristian Skei, Birger Skjelbred, Jon-Arne Sneli, Per Ole Syvertsen, Geir E. E. Søli, Elsebeth Thomsen, Frode Ødegaard, Kjetil Åkra

En oversikt over hvilke institusjoner bidragsyterne tilhører og hvilke grupper de har vurdert finnes under Bidragsytere. For kommentar på vurderingene se Bidragsyternes merknader, punkt 3 – 72, i rapporten s. 120.

 

Hva betyr påvist i Norge?

Påvist i Norge innebærer at arten er dokumentert med funn på norsk territorium. Les mer i:

Hva betyr antatt antall arter?

Antatt antall arter er summen av påviste arter pluss et anslag over antall uoppdagede arter i Norge. Les mer i:

Hvordan defineres kunnskapsstatus?

Kunnskap om taksonomi, utbredelse og økologi er vurdert etter en 6-gradig skala: ingen kunnskap (0), svært svak kunnskap (1), svak kunnskap (2), akseptabel kunnskap (3), god kunnskap (4) og sikker kunnskap (5). Les mer i:

Kunnskapen om artsgruppen fugler (Avea) er vurdert som god både når det gjelder taksonomi, utbredelse og økologi. Rødstrupe er en av de 496 artene av fugler som er påvist i Norge.

Det finnes 5404 kjente arter av tovinger og en av dem er Temnosira saltuum. Arten tilhører familien prikkfluer med 13 kjente arter i Norge.

Varme kilder ved Jan Mayen dominert av anemoner og svamp

Svamper (Porifera) er blant de mest dominerende gruppene av større arter i norske farvann både når det gjelder antall arter og biomasse. Omkring 300 arter er påvist i Norge, men trolig finnes omkring 340 arter. Til tross for den store artsrikdommen og at de er hyppig forekommende, så er kunnskapen om svamper i norske farvann ganske så mangelfull.

 

Slimsporedyr (Myxosporea) er parasitter som lever i, eller på fisk. De finnes både i ferskvann og saltvann. Dette er parasitter med komplekse livssykluser som omfatter flere verter, både fisk og virvelløse dyr. I Norge er det funnet 72 arter, men trolig finnes over 300. Slimsporedyr er fortsatt en dårlig kjent artsgruppe selv om nyere kartlegging, finansiert av Artsdatabanken, har funnet 15 nye arter for vitenskapen og ytterligere 18 arter som aldri har vært påvist i Norge.