Seks prosjekter med tilskudd fra Artsdatabanken skal i de neste tre årene gi ny kunnskap om arter i skog. Prosjektene, som starter arbeidet i 2017, skal kartlegge bjørnedyr, hornmidd, parasittiske vepser, sørgemygg, virvelløse dyr i askekroner, lav og lavboende sopper.

- Disse prosjektene vil gi ny kunnskap om skoglevende og rødlistete arter og vil bidra til å styrke kompetansen på artsgrupper som har viktige økologiske funksjoner i skogen, sier Ingrid Salvesen koordinator for Artsprosjektet i Artsdatabanken.

Artsprosjektet skal styrke kunnskapen om norsk natur. Hvert år lyses det ut tilskudd til kartlegging av arter, spesielt av artsgrupper som det er mangelfull kunnskap om. Les om prosjektene som får støtte:

Bjørnedyr – NTNU Vitenskapsmuseet

Bjørnedyr er svært vanlige og mikroskopiske små dyr, oftest mindre enn 1 mm. De tåler det meste av ekstreme miljøforhold og kan «vekkes» til live igjen etter lengre perioder med uttørking eller nedfrysing. NTNU Vitenskapsmuseet skal kartlegge og DNA-strekkode artsmangfoldet i norske skoger og etablere en omfattende referansesamling for bjørnedyr.  Det vil bli samlet inn prøver fra løvfall og fra moser og lav på steiner, trær og jord i så mange som mulig av de 20 ulike grunntypene av skog i Norge. I samarbeid med Forskerskolen i biosystematikk vil det bli arrangert et kurs i bjørnedyrenes taksonomi (beskrivelse og klassifisering) og systematikk (slektskap).

Hornmidd – Universitetet i Bergen

Hornmidd (Oribatida) er små edderkoppdyr på rundt 0,5 mm. Kunnskapen om hornmidd i Norge er mangelfull, men fra andre land vet vi det kan finnes et stort mangfold av disse dyrene i løvskoger. Universitetsmuseet i Bergen skal kartlegge og DNA-strekkode hornmidd i varmekjære løvskoger og etablere grunnleggende kunnskap om levested og geografisk utbredelse. Dette vil danne et godt utgangspunkt for en eventuell første rødlistevurdering av hornmidd i Norge. Prosjektet vil også gi ny kunnskap om andre grupper av midd og om fåfotinger, dvergfotinger, mosskorpioner og teger. Generell biologisk informasjon med detaljerte fotografier og en brukervennlig bestemmelsesnøkkel for familier av hornmidd vil bli publisert på Artsdatabankens nettsider. Prosjektet skal etablere en nasjonal referansesamling av hornmidd og gjennom et eget studieprogram bidra til å bygge opp ny kompetanse på midd i Norge.

Parasittiske vepser - Norsk institutt for naturforskning

Årevinger eller vepser (Hymenoptera) er den mest artsrike insektordenen i Norge, med mer enn 5000 kjente og trolig nesten 3000 ukjente arter. Ca. 80 % av artene i Norge har et parasittisk levesett og snylter på andre virvelløse dyr. De finnes i alle naturtyper på land, men det er spesielt mange av dem i skoger som har mange potensielle verter. Norsk institutt for naturforskning skal kartlegge og DNA-strekkode parasittiske vepser (Proctotrupoidea, Diaprioidea og Chrysidoidea) i et vidt utvalg av skogstyper og gi ny kunnskap om forholdet mellom artene og levestedene deres. Rødlistete og sjeldne arter innen gruppene biller, broddvepser, teger og fluer vil også bli registrert. Prosjektet vil styrke kunnskapsgrunnlaget for framtidige rødlistevurderinger og for forvaltning av skog i Norge.

Sørgemygg – BioFokus

Sørgemygg (Sciaridae) er vanskelig å beskrive og klassifisere, og dette en svært dårlig kjent artsgruppe. Sørgemygg er en av de største familiene av tovinger (Diptera) i Norge. De er uanselige, små til middels store, svarte og gul til oransjefargede mygg.  De er ofte en dominerende gruppe av tovinger i skog hvor de koloniserer råtnende materiale og er tallrike på både arter og individer. Mange arter foretrekker fuktige, skyggefulle løvskoger med et stort innslag av død ved i forskjellige nedbrytningsstadier, mens andre foretrekker fuktige enger og barskog. Kunnskap om sørgemygg på artsnivå er viktig for å forstå økosystemenes kompleksitet, spesielt nedbrytningsprosesser i skog. BioFokus skal fortsette arbeidet med å bygge opp kunnskap og kompetanse på denne vanskelige artsgruppen i Norge og bidra til å bygge opp referansesamlinger og utvikle verktøy for artsbestemmelser av sørgemygg til norske fagmiljøer. Kartleggingen av sørgemygg vil foregå i de fleste skogstyper som finnes i Norge, med spesielt vekt på leveområder i de nordlige deler av landet.

Virvelløse dyr i askekroner - Norsk institutt for bioøkonomi

Artsmangfoldet av insekter og andre virvelløse dyr i trekroner er lite utforsket i Norge. Norsk institutt for bioøkonomi har tidligere kartlagt faunaen som lever i tilknytning til furu- og eikekroner ved hjelp av en metode som tåkelegger trekronene med et insektmiddel. Samme metode skal nå brukes til å kartlegge og DNA-strekkode faunaen av små og sjeldne virvelløse dyr i askekroner. Ask har en annen fysisk struktur enn for eksempel eik. Den er mer oppreist og har en glattere bark med kortere og rettere trefibre. Ask har i dag en begrenset utbredelse i Norge og finnes langs kysten av Østfold og videre opp til Sogn og Fjordane, med noen spredte forekomster nord til Nord-Trøndelag. Ask er i tilbakegang på grunn av askeskuddsyke forårsaket av soppen askeskuddbeger og er vurdert som truet (VU) på Rødlista 2015. Prosjektet vil bidra med ny kunnskap om insektfaunaen som lever i tilknytning til et levested som kan være i tilbakegang. 

Lav og lavboende sopper i norske regnskoger – NTNU Vitenskapsmuseet

Norske regnskoger er kjent for å ha et rikt naturmangfold, blant annet av epifytter.  NTNU Vitenskapsmuseet skal kartlegge og DNA-strekkode lav og lavboende sopper i norske regnskoger, fra Rogaland i sør til Troms i nord. I motsetning til lav, så har lavboende sopper nærmest ikke vært kartlagt i det hele tatt i Norge. Prosjektet vil blant annet registrere relevante miljøvariabler som kan brukes til å klassifisere disse skogstypene i henhold til Natur i Norge-systemet og gi ny kunnskap om taksonomi, utbredelse og økologi for denne gruppen av skogepifytter. Midtveis i prosjektet vil det bli arrangert en «LichenBlitz» hvor forskere og amatører i løpet av et døgn skal registrere så mange arter av lav og lavboende sopper som mulig. I samarbeid med Forskerskolen i biosystematikk vil det bli arrangert et feltkurs i artsbestemmelse for studenter og forskere for å sikre videre kompetanseoppbygging på disse økologisk viktige gruppene av epifytter.

Kontaktperson

Ingrid Salvesen, Artsdatabanken

Epost:Ingrid.Salvesen@artsdatabanken.no
Mobil: 482 90 432