Over 10 000 deltar i å kartlegge naturen i Norge. I 2016 registrerte de hele 2,2 millioner dyr, planter, sopper osv. i rapporteringstjenesten Artsobservasjoner. Det er ny rekord.

Økningen på landsbasis er på 25 prosent sammenlignet med 2015. Fugler utgjorde hele 81 prosent av alle registreringer i 2016, deretter fulgt av karplanter med 11 prosent og virvelløse dyr med 4 prosent.

- Vi ser at rapporteringen på artsgrupper som alger, fisker, pattedyr og karplanter øker mye. Men vi har totalt bare 8400 rapporter på fisker i tjenesten. Det burde være store muligheter for å øke dette. Vi ser også at personer som tidligere har vært flittige observatører av fugler, nå også legger inn funn av arter fra andre artsgrupper, sier seniorrådgiver Toril Loennechen Moen i Artsdatabanken.

Nå inneholder Artsobservasjoner totalt nesten 16 millioner funn av nærmere 21 000 arter og har nesten 10 400 registrerte brukere.

- Hva tror du den nye rekorden i registreringer skyldes?

- Våre samarbeidspartnere Sabima (Samarbeidsrådet for biologisk mangfold) og Norsk Ornitologisk Forening (NOF) har gjennom mange år lagt ned en stor innsats for å øke interessen for rapportering i sine kontaktnett. I 2015 kom tjenesten i ny versjon og i 2016 har vi hatt mye dialog med brukerne, noe som har ført til flere valg og forbedret funksjonalitet. Blant annet har vi oppdatert navnene på artene i tjenesten og dermed også gjort flere arter tilgjengelige for rapportering. Kanskje finnes det også noen andre årsaker som vi ikke kjenner til, sier Loennechen Moen.

Brukerne skaper kunnskap

Artsobservasjoner ble opprettet i 2008. Tjenesten blir utviklet og drevet av Artsdatabanken på oppdrag fra Miljødirektoratet. Systemet kan brukes av alle som klarer å skille ulike arter i naturen fra hverandre. Med dette verktøyet kan de også holde orden på egne observasjoner og se hva alle andre har rapportert.

- Vi vil gjerne få takke alle som bruker Artsobservasjoner til å rapportere hva dere har sett i naturen. Dere bidrar til å skape ny kunnskap, sier Loennechen Moen.

Dataene fra Artsobservasjoner blir blant annet brukt når forvaltningen vurderer utbyggingssøknader eller skal vurdere ulike tiltak for å bekjempe eller verne arter. Med forvaltningen menes her Miljødirektoratet, fylkesmenn og kommuner. Dette skjer ved at dataene fra Artsobservasjoner leveres til nettjenesten Artskart som samler og formidler stedfestet artsinformasjon fra et stort antall dataeiere i Norge.

Rapporteringstjenesten Artsobservasjoner
Nettjenesten Artskart

Kvalitetssikrer innhold  

Om lag 150 eksperter deltar som validatorer. Disse har et spesielt ansvar for å kvalitetssikre innholdet som legges inn. De gir blant annet tilbakemelding til rapportørene hvis det er behov for mer informasjon for å være sikker på hvilken art som er funnet.

-  De 150 frivillige validatorene fortjener stor takk. Vi setter også stor pris på det gode samarbeidet vi har med Sabima og NOF. Det er med på å ta tjenesten til stadig nye høyder, sier Loennechen Moen.

Kontaktperson

Toril Loennechen Moen, Artsdatabanken
Telefon: 411 20 689 
E-post: toril.moen@artsdatabanken.no

Hestehov Tussilago farfara dukker ofte opp på denne tiden av året. Arten blir flittig registrert i Artsobservasjoner.  

Stadig mer data i Artsobservasjoner

I 2016 ble det for første gang i Artsobservasjoners historie lagt inn over 2,2 millioner rapporter. Forrige ‘all time high’ var i 2010 da det ble lagt inn 2,1 millioner rapporter. I 2010 var tjenesten begynt å bli godt kjent og det var sannsynligvis stor interesse for å rapportere både nye og gamle funn.

​Antall rapporter per år

2016: 2 244 822
2015: 1 800 955
2014: 1 882 670
2013: 1 621 546
2012: 1 537 311
2011: 1 500 555
2010: 2 109 050
2009: 1 809 568
2008: 1 153 210

Visste du at

  • du kan rapportere dine artsfunn i Artsobservasjoner, føre digital feltdagbok og laste opp bilder

  • du kan også søke i egne og andres funn og se disse i kartgrensesnitt

  • du kan rapportere ved å importere lister fra Excel-skjema

  • du kan lage egne prosjekter i Artsobservasjoner der du kan gi flere brukere tilgang til å knytte sine funn til prosjektet ditt