Artsdatabanken samarbeider med Naturhistorisk museum, Universitet i Oslo (NHM) om kurs og opplæring i Natur i Norge (NiN). Det blir arrangert både åpne og mer spesifikke kurs knyttet til ulike behov. På denne siden vil en få oversikt over kursaktivitetene.

Lær om NiN når som helst

For å bidra til økt kompetanse om NiN og kartlegging etter NiN, utvikler NHM kurs og opplæring. Det er tre typer kurs som avholdes regelmessig: åpne NiN-kurs, universitetskurs på masternivå og oppdragsspesifikke kurs i regi av oppdragsgivere for kartlegging.

Det avholdes et åpent kurs i Oslo hver vår over to dager, der dag én er om NiN-systemet og grunnleggende teori, og dag to er om kartlegging av NiN etter en standard metode. Dette kurset holdes av NHM på Universitetet i Oslo. Lenke til dette kurset finner du på denne siden.

Fra 2016 ble det etablert et eget universitetskurs på mastergradsnivå i regi av Universitetet i Oslo, BIO4120. Kurset er rettet mot universitetsstudenter og har en teoridel, feltekskursjon og kartleggingsdel, som går fra vår til høst. Kurset er opprettet for å styrke kompetanse og kapasitet innen kartlegging basert på NiN-systemet.

Det blir også arrangert egne oppdragsspesifikke kurs knyttet til større kartleggingsoppdrag. Dette er ikke åpne kurs, og de skjer i regi av oppdragsgivere. Her vil institusjoner som Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet avholde i kurs i samarbeid med NHM.

Kursoversikt

Når

Kurs

Målgruppe

Åpent/lukket

Hvor

Arrangør

Vinter/vår 2019

Introduksjonskurs til NiN som system og for kartlegging

Alle

Åpent

Oslo

NHM, UiO

Vår/høst 2018

BIO4120 - Norsk naturvariasjon - typeinndeling, beskrivelse og kartlegging av natur basert på Natur i Norge (NiN)

Mastergradskurs. Studenter ved UiO. Eksterne kan søke om å delta.

Lukket

Oslo (+ekskursjon)

UiO