Artsdatabanken starter nå prosessen med å revidere Norsk rødliste for naturtyper. Vi oppfordrer fagfolk og institusjoner med kompetanse på naturtyper til å ta kontakt.

Artsdatabanken publiserte den første Rødlista for naturtyper i 2011. Den gang ble vurderingen gjort av 12 eksperter fordelt på 9 komiteer. Når Rødlista nå skal revideres, så ønsker vi å styrke komiteene med flere fagfolk med ekspertise på naturtyper. Rødlista for naturtyper er et viktig kunnskapsgrunnlag for blant andre arealforvaltningen i Norge, og det er derfor viktig at vurderingene blir gjort av de fremste ekspertene basert på den beste kunnskapen vi har om tilstand og utvikling i norsk natur.

Vi oppfordrer alle som kan bidra til arbeidet til å ta kontakt med oss innen 30. september (FRISTEN HAR NÅ UTLØPT) 

Artsdatabanken tar i tillegg aktivt kontakt med fagfolk vi mener har relevant kompetanse, og da spesielt potensielle ledere av ekspertgruppene. Arbeidet vil bli godtgjort iht. til gjeldende timesatser i den institusjonen ekspertene er ansatt i, og det vil bli inngått kontrakter mellom Artsdatabanken og de institusjoner som lederne av ekspertkomiteene representerer. Artsdatabanken vil i løpet av høsten utpeke en leder for hver komité, og vi vil i samråd med komiteleder foreslå medlemmer for komiteen. Sammensetningen av komiteen skal godkjennes av Artsdatabankens styre.
 

Kriterier for sammensetning av ekspertkomiteer

Artsdatabanken har utarbeidet kriterier for sammensetning av ekspertkomiteer; Ledere av ekspertkomiteer skal ha fagkompetanse som forsker eller tilsvarende og skal være ansatt ved en forskningsinstitusjon. Vi forutsetter også at leder har omdømme som en objektiv fagperson og leder må kunne jobbe godt i team og være samlende i fagmiljøet. Det er ønskelig med erfaring fra tidligere rødlisteprosesser og kunnskap om rødlisting og NiN (Natur i Norge).

Det er ønskelig at sammensetningen av de enkelte gruppene skal representere ulike forskningsinstitusjoner og geografiske områder, og at komiteen samlet sett har tilstrekkelig kompetanse på de naturtypene de skal representere. For å sikre at resultatene oppfattes som et uavhengig kunnskapsgrunnlag, så skal ikke interesseorganisasjoner eller forvaltningsinstitusjoner være representert i komiteene.
 

Nytt kriteriesett

Den internasjonale naturvernunionen (IUCN) lanserte i 2016 kategorier og kriterier for vurdering av økosystemer (Bland m.fl. 2016). Denne metoden vil danne grunnlag for metoden også for den norske Rødlista. Det vil kunne bli behov for å gjøre enkelte tilpasninger da kriteriesettet er tilpasset vurdering av naturtyper i en global skala.

Guidelines for the application of IUCN Red List of Ecosystems Categories and Criteria (PDF)
IUCN Red List of Ecosystems
 

Kontaktperson

Snorre Henriksen, seniorrådgiver i Artsdatabanken
Mob: 909 90 097
E-post: snorre.henriksen@artsdatabanken.no