Artsprosjektene i Norge og Sverige samarbeider om å utforske arter. Så langt har de bidratt til å finne rundt 2400 nye arter for Norge og om lag 3000 for Sverige. Av disse er om lag 1800 arter helt nye for vitenskapen.

På begge sider av landegrensen til Norge og Sverige pågår et stort arbeid med å utforske mangfoldet av flercellete dyr, planter og sopp. Hundrevis av forskere og teknikere drar rundt til myrer, heier og grøftekanter – langt inn i dype skoger, ut på jorder, høyt til fjells, og inn i fjorder og dypt til havs. På museer og universiteter blir arter beskrevet, artsbestemt og DNA-strekkodet. Art for art, gruppe for gruppe.

Ikke noe annet sted i verden har to naboland gått sammen, i to artsprosjekter, om å utforske hele det flercellete artsmangfoldet. Norge og Sverige deler mye av det samme artsmangfoldet, så her er det mye å hente på å samarbeide. Samarbeidet skjer for eksempel gjennom å samordne støtte til kartlegging og forskning på dårlige kjente artsgrupper som finnes i begge land. Svenske forskere utforsker det norske artsmangfoldet og omvendt, og norske og svenske forskere utfører også felles undersøkelser av artsmangfoldet. Gjennom dette skapes en møtearena hvor norske og svenske forskere kan utveksle kunnskap og kompetanse om arter.

Artsprosjektene bidrar også til å bygge opp og videreutvikle nasjonale og internasjonale informasjonsløsninger. Disse byr på ny og kvalitetssikret informasjon om blant annet navn og klassifisering av arter, utbredelse av arter og DNA-strekkoder for arter.

Kartleggingen og forskningen i de to artsprosjektene har gitt et stort, nytt kunnskapsgrunnlag. Det er sentralt for en kunnskapsbasert forvaltning av naturen, og det gjør det også mulig å forske videre på f.eks. artenes økologi.

I denne brosjyren kan du lese mer om noen av resultatene fra samarbeidet mellom de to artsprosjektene:
Brosjyre om samarbeidet mellom artsprosjektene i Norge og Sverige (Pdf)

Artsdatabanken administrerer Artsprosjektet i Norge på vegne av Klima- og miljødepartementet.

 

Kontaktperson

Ingrid Salvesen, seniorrådgiver i Artsdatabanken
Mob: 482 90 432
E-post: ingrid.salvesen@artsdatabanken.no

Bildet viser en forsker og en masterstudent som studerer lav i Høydalmoan naturreservat i Stodalen, Åfjord.