Artsdatabankens styre har behandlet 28 søknader om tilskudd til kartlegging av dårlig kjente arter. Av disse fikk åtte søknader innvilget støtte. Behandlingen skjedde i styremøte 26. september.

Før søknadsfristens utløp kom det inn søknader om tilskudd til kartlegging for totalt kr 77,13 millioner. Styret fordelte kr 20,43 millioner for perioden 2018-2021. Ikke alle ble innvilget fullt søknadsbeløp, og det var dessverre flere gode søknader som ikke kunne innvilges innenfor budsjettrammen.

Utlysningsteksten ble lagt til grunn ved søknadsbehandlingen. Søknader har vært til ekstern faglig vurdering hos et ekspertpanel. Artsprosjektets rådgivende gruppe (prosjektgruppen) har deretter gjort en vurdering av søknadens relevans opp mot nasjonale strategiske føringer og utarbeidet et forslag til innstilling for videre behandling i styret. Faglig kvalitet, gjennomførbarhet og relevans har vært avgjørende kriterier ved utvelgelse av prosjekter som har fått innvilget støtte. Søkere som ikke er nevnt i listen under har fått avslag.

Søkere vil, sammen med den formelle tilbakemeldingen (tilsagn, avslag eller invitasjon til å sende inn revidert søknad), få tilsendt ekspertpanelets sin vurdering som er innhentet som støtte for prosjektgruppen og styrets behandling. Alle søkere får en formell tilbakemelding innen 1.oktober.

Spørsmål kan rettes til prosjektkoordinator Ingrid Salvesen etter at formell tilbakemelding er mottatt:

Epost: ingrid.salvesen@artsdatabanken.no

Det tas forbehold om at tildelingen til Artsprosjektet opprettholdes i Stortingets behandling av Statsbudsjettene for hhv. 2018, 2019, 2020 og 2021.

Prosjekter som har fått innvilget støtte:

Artsgruppe

Institusjon

Prosjekttittel

leddormer -dyphav

Universitetsmuseet i Bergen, UiB

Annelids from the deep Norwegian waters

leddormer – havnebasseng

NTNU Vitenskapsmuseet

Polychaetes (Annelida) in Norwegian ports

soppmygg

Universitetsmuseet i Tromsø, UiT

Fungus gnats in karst landscapes of Nordland
- adding up the fauna of Northern Norway

rotsopp - kystlynghei

Norsk institutt for naturforskning, avd. Bergen

Fungi in Norways Coastal Heathland

nakensnegler

Universitetsmuseet i Bergen, UiB

The sea slugs of Norway: diversity, barcoding,
and invasive species

øyefluer

Naturhistorisk museum, UiO

The fauna of big-headed flies in Norway
(Diptera, Pipunculidae)

stikkemygg og sviknott

Norsk institutt for naturforskning, avd. Trondheim

NorBite: Mapping of bloodsucking insects in Norway

tykksekksopper

Norsk institutt for naturforskning, avd. Oslo

Bitunicate ascomycetes (Dothideomycetes and Chaetothyriomycetidae) on bark and wood of selected hosts in Norway

 

Referanse- og voucher-samling av nordnorske soppmygg ved Tromsø Museum, Universitetsmuseet - UiT