Nye arter for Norge i forskjellige artsgrupper
Artsgruppe Totalt antall nye arter for Norge Nye arter for vitenskapen
Alger, mose, slimsopper og eggsporesopper 55 33
Sopp og lav 629 128
Tovinger (bl.a. fluer og mygg) 1088 430
Veps 695 37
Andre terrestriske invertebrater 103 3
Leddormer 346 240
Andre akvatiske invertebrater 238 99