Sylon hippolytes M. Sars, 1870, Lebbeus polaris (Sabine, 1824)