Av artene som er vurdert i 2015 er 114 arter antatt å ha dødd ut fra Norge siden år 1800, og plassert i rødlistekategorien regionalt utdødd. Seks nye arter er kommet til, og i tillegg regnes tre nye underarter/varieteter av karplanter som utdødd. Biller er den artsgruppen med flest utdødde arter i Norge.

I Rødlista 2015 er seks nye arter regnet som utdødd fra Norge: Chrysallida bjoernssoni (marin snegl), Lutraria lutraria (marint skjell), Blasticotoma filiceti (veps), skogpanserbie Stelis phaeoptera og karplanteartene skjesveve Pilosella cochleatiforme og svalerot Vincetoxicum hirundinaria. Det er ikke kjent at noen arter har dødd ut på Svalbard.

Skjesveve og svalerot var ikke vurdert i 2010. De øvrige 4 artene var rødlistet i 2010. Det er funnet mange tomme skjell av L. lutraria fra Sørlandet til Trondheimsfjorden, men arten er funnet levende bare en gang i Norge, og da så langt tilbake som i 1870. Både svalerot og B. filiceti var kjent fra Oslo, men lokalitetene har trolig blitt nedbygd.

I tillegg regnes nå 3 nye underarter/varieteter av karplanter som utødd: østersjøsøte Gentianella campestris baltica, storbendel Spergula arvensis maxima, og åkerkall Rhinanthus angustifolius apterus.  Østersjøsøte var i 2010 vurdert som kritisk truet, mens storbendel og åkerkall ikke var vurdert.

Arter som ikke lenger regnes som utdødd i Norge

Totalt er 114 av artene vurdert i 2015 regnet som regionalt utdødd RE. Ingen av disse er globalt utdødd, dvs. de finnes trolig fortsatt i noen av våre naboland. Antallet utdødde arter er likevel lavere enn i 2010 da 125 arter ble regnet som utdødd. Med bakgrunn i ny kunnskap er sju tidligere arter i kategorien regionalt utdødd nå vurdert til ikke å ha hatt reproduserende populasjoner i Norge. Dette er arter som tidligere er funnet i Norge, men basert på ny kunnskap om artenes spredningsevne, antar man nå at de var tilfeldige gjester.

Klippedue Columba livia er også en av artene som ikke lenger regnes som utdødd. Undersøkelser av gammelt materiale viser at de individene som hekket i Norge var en blanding av klippedue og tamdue. Arten klippedue antas derfor ikke å ha reprodusert i Norge.

Åtte arter som i 2010 ble regnet som utdødd er gjenfunnet, og er nå vurdert som truet. De fleste av disse artene er funnet de siste fem årene. Ofte er det usikkert om artene har reetablert seg fra populasjoner i naboland, eller om de har vært her hele tiden.

Hvor fantes de utdødde artene?

44 utdødde arter har vært knyttet til kulturmark (semi-naturlig eng og hei), en naturtype som er avhengig av hevd som slått og beite. Flere andre naturtyper som er avhengig av en viss grad av forstyrrelse har hatt forekomst av arter som nå har dødd ut. Eksempler på dette er kysttilknyttet mark, berg, ur og grunnlendt mark og sterkt endret mark (hager, parker etc.). Dette er naturtyper som har vært viktige leveområder for henholdsvis. 22, 16 og 22 arter. Fordi flere av artene har vært knyttet til mer enn en av disse naturtypene representerer dette 40 ulike arter.

Det er også 28 skoglevende arter som har dødd ut siden år 1800. Det er kun én fjellart, puterublom Draba corymbosa, som regnes som utdødd. Den lever på fjellkoller med kalkrik grunn og er vanlig på Svalbard. På fastlandet er arten bare kjent fra en lokalitet i Kåfjord i Troms hvor den ble samlet en gang rundt år 1900.

Utdøing er vanskelig å dokumentere

Mange av artene på Rødlista har i lengre tid forekommet på svært små arealer eller har svært små populasjoner, samtidig som populasjonen kan være i nedgang. Man kan derfor forvente at arter vil kunne dø ut naturlig på grunn av rene tilfeldigheter eller menneskelig påvirkning, og antallet utdødde arter kan dermed synes lavt. Forklaringen finnes delvis i IUCNs retningslinjer, som sier at arter ikke skal defineres som regionalt utdødd dersom det er tvil om at arten virkelig er utdødd. Det medfører at det kan ta lang tid fra siste observasjon av en art er gjort, til man med sikkerhet kan si at den har dødd ut. Det er imidlertid viktig å påpeke at kunnskapen om våre sjeldneste arter har vært, og er fortsatt mangelfull. Dette medfører at arter trolig dør ut uten at vi vet om det. 

Siden siteres som:

Henriksen S og Hilmo O (2015) Utdødde arter i Norge. Norsk rødliste for arter 2015. Artsdatabanken <http://www.artsdatabanken.no/Rodliste/UtdoddeArter>. Nedlastet <dag/måned/år>.