Navn og slektskap
Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold

Kunnskapsstatus ikke angitt

Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Risikovurdering

Gjeldende kategori: LC

DNA-strekkode
Egenskaper
Trait

Siebke (1880)
100–1000
Monogyn eller polygyn
Midten av juli til midten av august
Små invertebrater, nektar, honningdugg