Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
T4-C-17 storbregneskog
vanlig art
T4-C-18 høgstaudeskog
mengdeart, vanlig art, sterk relativ skilleart[KA∙f|e]
T4-C-19 litt tørkeutsatt høgstaudeskog
vanlig art
T4-C-20 tørkeutsatt høgstaudeskog
vanlig art
T15-C-1 kalkfattig og intermediær fosse-eng
vanlig art
T15-C-2 kalkrik fosse-eng
vanlig art
T16-C-5 kildepåvirket intermediær rasmarkeng og -hei
svak relativ skilleart[KI·b|a]
T16-C-6 kildepåvirket kalkrik rasmarkeng og -hei
svak relativ skilleart[KI·b|a]
T4-C-3 lågurtskog
vanlig art
T4-C-4 kalklågurtskog
vanlig art
10
Risikovurdering

Gjeldende kategori: LC

DNA-strekkode
Egenskaper