Navn og slektskap
Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold
I artsleksikonet

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
T32-C-3 intermediær eng med mindre hevdpreg
v, s*[KA∙d|c]
T32-C-9 kalkrik fukteng med mindre hevdpreg
v
T4-C-3 lågurtskog
v
T4-C-4 kalklågurtskog
v
T4-C-18 høgstaudeskog
v
T4-C-19 litt tørkeutsatt høgstaudeskog
v
T4-C-20 tørkeutsatt høgstaudeskog
v
Risikovurdering

Gjeldende kategori: LC

DNA-strekkode
Egenskaper