Navn og slektskap
Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Risikovurdering

Gjeldende kategori: VU

DNA-strekkode
Egenskaper
Trait

Kvamme & Olsen (2011)
50–100
Monogyn
Midten av juli til starten av august
Små invertebrater, nektar