Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold
I artsleksikonet

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
T4-C-18 høgstaudeskog
mengdeart, vanlig art
T30-C-1 flomskogsmarker på grus og stein
vanlig art
T30-C-2 flomskogsmarker på finmateriale
vanlig art
T15-C-1 kalkfattig og intermediær fosse-eng
vanlig art
T15-C-2 kalkrik fosse-eng
vanlig art
T31-C-13 intermediær kildepåvirket boreal frisk hei
tyngdepunktart, [KI·b|a]
T4-C-17 storbregneskog
dominerende mengdeart, konstant art
V2-C-3 temmelig til ekstremt kalkrike myr- og sumpskogsmarker
vanlig art
V8-C-2 kalkrik strand- og sumpskogsmark
tyngdepunktart, sterk relativ skilleart[KA∙f|e]
Risikovurdering

Gjeldende kategori: LC

DNA-strekkode
Egenskaper