Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
T32-C-6 intermediær eng med svakt preg av gjødsling
v, s+[HI∙e|f]
T32-C-21 svakt kalkrik eng med svakt preg av gjødsling
v, s+[HI·e|f]
T41-C-1 eng-aktig oppdyrket mark
v
T45-C-1 oppdyrkede varige enger med lite intensivt hevdpreg
v
Risikovurdering

Gjeldende kategori: LC

DNA-strekkode
Egenskaper