Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold
I artsleksikonet

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
T34-C-2 kalkfattige kystlyngheier
v
T32-C-1 kalkfattig eng med mindre hevdpreg
v
T32-C-2 kalkfattig eng med klart hevdpreg
v
V2-C-1 kalkfattige og svakt intermediære myr- og sumpskogsmarker
v
Risikovurdering

Gjeldende kategori: LC

DNA-strekkode
Egenskaper