Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold
I artsleksikonet

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
M8-C-1 Helofytt-saltvannssump
vanlig art
T4-C-18 høgstaudeskog
vanlig art, sterk relativ skilleart[KA∙f|e]
T12-C-2 strandenger i øvre geolitoral og supralitoral
vanlig art
T15-C-2 kalkrik fosse-eng
svak relativ skilleart(KAf|e)
T16-C-5 kildepåvirket intermediær rasmarkeng og -hei
svak relativ skilleart[KI·b|a]
T16-C-6 kildepåvirket kalkrik rasmarkeng og -hei
svak relativ skilleart[KI·b|a]
T31-C-14 kalkrik kildepåvirket boreal frisk hei
tyngdepunktart, svak relativ skilleart[KI·b|a]
T32-C-9 kalkrik fukteng med mindre hevdpreg
mengdeart, sterk relativ skilleart[KI∙b|a]
T32-C-10 kalkrik fukteng med klart hevdpreg og svakt preg av gjødsling
mengdeart, sterk relativ skilleart[KI∙b|a]
T30-C-1 flomskogsmarker på grus og stein
vanlig art
10
Risikovurdering

Gjeldende kategori: LC

Risikovurdering År Kategori
Global rødliste 2014 LC
DNA-strekkode
Egenskaper