Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
T18-C-1 åpne flomfastmarker på sand, grus og stein
v
T32-C-20 svakt kalkrik eng med klart hevdpreg
v, s+[HI·c|b]
T40-C-1 eng-aktig sterkt endret fastmark
v
T41-C-1 eng-aktig oppdyrket mark
v
T45-C-1 oppdyrkede varige enger med lite intensivt hevdpreg
v
Risikovurdering

Gjeldende kategori: LC

DNA-strekkode
Egenskaper