Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold
I artsleksikonet

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
T4-C-17 storbregneskog
konstant art
T30-C-1 flomskogsmarker på grus og stein
vanlig art
T30-C-2 flomskogsmarker på finmateriale
mengdeart
T31-C-4 intermediær boreal frisk hei
vanlig art, svak relativ skilleartKA·d|c]
T32-C-5 svakt kalkrik eng med mindre hevdpreg
absolutt skilleart[HI∙b|c]
T31-C-7 svakt kalkrik boreal frisk hei
vanlig art
T4-C-2 svak lågurtskog
vanlig art
T4-C-6 svak bærlyng-lågurtskog
vanlig art
T34-C-1 kalkfattig bakli-hei
absolutt skilleart[UF∙c|d]
Risikovurdering

Gjeldende kategori: LC

DNA-strekkode
Egenskaper