Navn og slektskap
Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold
I artsleksikonet

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
T40-C-1 eng-aktig sterkt endret fastmark
v
T41-C-1 eng-aktig oppdyrket mark
v
T45-C-1 oppdyrkede varige enger med lite intensivt hevdpreg
v*
T45-C-2 oppdyrket intensiv slåtteeng
m
T45-C-3 oppdyrket svært intensiv slåtteeng
m
Risikovurdering

Gjeldende kategori: LC

DNA-strekkode
Egenskaper