Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
T4-C-2 svak lågurtskog
v
T4-C-17 storbregneskog
v
T4-C-18 høgstaudeskog
v*
T30-C-1 flomskogsmarker på grus og stein
v
Risikovurdering

Gjeldende kategori: LC

DNA-strekkode
Egenskaper