Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold
I artsleksikonet

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
T30-C-1 flomskogsmarker på grus og stein
vanlig art, [NB]
T31-C-13 intermediær kildepåvirket boreal frisk hei
tyngdepunktart
T31-C-14 kalkrik kildepåvirket boreal frisk hei
tyngdepunktart
V4-C-2 sterkt intermediære og litt kalkrike kilder
vanlig art
V4-C-5 temmelig til ekstremt kalkrike torvmarkskilder
vanlig art
Risikovurdering

Gjeldende kategori: LC

DNA-strekkode
Egenskaper