Artsdatabanken samler inn, strukturerer og legger til rette kunnskap om arter og naturtyper i skog. Gjennom et tett samarbeid med relevante forskningsinstitusjoner tilbyr vi våre brukere et uavhengig kunnskapsgrunnlag.

I Stortingsmeldinga  om skog som ble lagt fram i høst («Skogmeldinga»), skriver regjeringen at de vil «videreutvikle miljøarbeidet i skogbruket gjennom styrket kvalitet og presisjon i de ulike kunnskapstiltakene som skogbruket benytter».

Artsdatabankens viktigste oppgave er å forsyne samfunnet med oppdatert og lett tilgjengelig kunnskap om naturtyper og arter, og vi er en av institusjonene som skal bidra til å videreutvikle kunnskapen om arter og naturtyper i skog.

- Vi samler inn kunnskap og data, systematiserer dette og formidler videre. De produkter og tjenester vi tilbyr er viktige elementer i arbeidet med å styrke den kunnskapsbaserte forvaltningen av norsk natur, sier Ivar Myklebust, direktør i Artsdatabanken.

Kunnskap om truete arter og naturtyper

Artsdatabanken gir ut Norsk rødliste for arter. Rødlista handler om risikoen for at arter kan dø ut i Norge, og den definerer blant annet hvilke arter som regnes som truet. Den brukes aktivt i skogforvaltningen, både av skogeiere og ulike myndigheter. I 2015 viste Rødlista at 48 % av de truete artene lever i skog. Andelen truete arter i skog har gått ned fra forrige liste i 2010. Nedgangen skyldes blant annet mer kunnskap om artene og en økning i mengden av død ved i skogen. Den neste revisjonen av Rødlista for arter er planlagt å komme i 2020.

I skogmeldinga sier regjeringen at kunnskapsgrunnlaget som ligger i Rødlista skal brukes til målrettet artsbevaring.

Vi gir også ut Norsk rødliste for naturtyper. Den inneholder vurderinger av risiko for at naturtyper kan forsvinne fra norsk natur som et resultat av endringer i areal og tilstand, og definerer hvilke naturtyper som skal regnes som truet i Norge. Rødlista for naturtyper ble gitt ut i 2011, og det er nå behov for en revisjon. Dette arbeidet starter våren 2017 og resultatene skal etter planen presenteres høsten 2018.

Status for truete arter i skog
Norsk rødliste for naturtyper 2011
 

Geografisk informasjon

Sammen med en rekke institusjoner i Norge samler, kvalitetssikrer og formidler vi data om hvor ulike arter finnes. Resultatene formidles bl.a. gjennom vår egen karttjeneste Artskart og gjennom Skogportalen som driftes av NIBIO etter oppdrag fra Landbruksdirektoratet. Her får skogbruket tilgang på store datamengder som er viktige i skogbruksplanleggingen. Artsdatabanken vil fortsette samarbeidet med NIBIO for å gi oppdatert og relevant miljøinformasjon til skogbruket.

Artskart fra Artsdatabanken 
Skogportalen fra NIBIO
 

Felles system for naturkartlegging

Gjennom Natur i Norge (NiN) tilbyr vi en felles plattform for naturkartlegging. NiN er et vitenskapelig basert, heldekkende system for inndeling og beskrivelse av all naturvariasjon i Norge. Et felles system vil bl.a. gi sammenlignbare data på tvers av sektorer og formål.

NiN skal danne kjernen i all offentlig finansiert naturkartlegging her til lands, og det er en høyt prioritert oppgave for Artsdatabanken å legge til rette for dette. Når det gjelder skog vil dette skje i samarbeid med bl.a. Landbruksdirektoratet og NIBIO.

Natur i Norge (NiN)
 

MiS og Landskogstakseringen kan videreutvikles med NiN

Miljøregistrering i skog (MiS) er skogbrukets egen metodikk for å registrere viktige livsmiljøer for biologisk mangfold i skog. Arbeidet med å utvikle MiS i henhold til NiN er i gang, og kartlegging i tråd med dette skal etter planen settes i gang i 2017.

Landskogstakseringen, som drives av NIBIO, er en svært sentral kunnskapskilde for tilstand og utvikling i norsk skog. Artsdatabanken benytter resultater fra landskogtakseringen som kunnskapsgrunnlag i rødlistevurderinger for både arter og naturtyper.

 I 2015 gjennomført NIBIO et pilotprosjekt for å prøve ut NiN-metodikk i Landskogstakseringen. Resultatene fra prosjektet var positive, og viser at NiN kan implementeres i landskogstakseringen.

I sin innstillig til «Skogmeldinga» sier Stortingets næringskomitébl.a. følgende: «Komiteen er enig i at det er behov for å framskaffe bedre kunnskap om den eldste skogen i Norge, for å sikre god forvaltning av denne. Komiteen forutsetter at registreringene og lokaliseringen av den eldste skogen baseres på best mulig kunnskap, med bruk av bl.a. Natur i Norge (NiN) og landsskogtakseringen som kilde».

Naturtyperegistrering etter NIN 2.0 i landsskogtakseringen (rapport fra NIBIO)

Ny kunnskap om arter

I 2016 lyste Artsdatabanken ut egne midler til å kartlegge dårlig kjente arter i skog. Seks prosjekter mottok til sammen 16,8 millioner kroner til dette. Prosjektene starter kartleggingsarbeidet i 2017. Vi har også tildelt midler til en rekke prosjekter som kartlegger arter i skog i tidligere utlysninger fra Artsprosjektet.

Mer kunnskap om arter i skog – nye kartleggingsprosjekter

 

Kontaktperson

Ivar Myklebust
Direktør i Artsdatabanken
Mobil: 951 33 131
E-post: Ivar.Myklebust@Artsdatabanken.no