Vurdering av de fremmede artenes økologiske risiko blir gjort av 12 ekspertkomitéer som til sammen har 54 eksperter. Disse er oppnevnt av Artsdatabanken, og kommer i hovedsak fra universiteter og forskningsinstitusjoner.

Medlemmene i ekspertkomitéene representerer en stor del av den ekspertisen som finnes på fremmede arter i Norge. Hver komité har en ansvarlig leder. Arbeidet er kontraktfestet med den institusjonen ekspertkomitélederen tilhører.

Oppnevnelse av ekspertkomiteene

Artsdatabanken sendte i juni 2016 en åpen invitasjon til norske fagmiljøer. I invitasjonen ble personer og miljøer med interesse for å delta i arbeidet med å risikovurdere fremmede arter oppfordret til å ta kontakt. Etter dialog med relevante fagmiljøer ble ekspertene oppnevnt av Artsdatabanken.

Rundt halvparten av de oppnevnte ekspertene deltok også i risikovurderingen av fremmede arter i 2012.

Samlinger for ekspertene

Artsdatabanken arrangerer samlinger for ekspertene, for å gå gjennom retningslinjene for risikovurdering, og for å utveksle erfaring. Samlingene, samt interne møter i komitéene, er viktige for å få en felles forståelse av metoden som brukes for å risikovurdere fremmede arter.

Fra oppstartsmøte for ekspertkomitéene i oktober 2016. Komitéen for fugl, samt to medlemmer av komitéen for pattedyr, tester metodikken for risikovurdering.