Arter som har kommet til Norge ved hjelp av mennesker, bevisst eller ubevisst, regnes som fremmede arter.

Mandarinand hører naturlig hjemme i Øst-Asia. Arten er observert i Norge fra begynnelsen av forrige århundre, og har blitt holdt som parkfugl. 

Globalt er fremmede arter en av de største truslene mot naturmangfoldet, men hva er egentlig en fremmed art?

I publikasjonen Retningslinjer for økologisk risikovurdering av fremmede arter står følgende:

Fremmede arter er arter, underarter eller lavere taxa* som opptrer utenfor sitt naturlige utbredelsesområde (tidligere eller nåværende) og spredningspotensial (dvs. utenfor det området de kan spres til uten hjelp av mennesket, aktivt eller passivt). Begrepet omfatter alle livsstadier eller deler av individer som har potensial til å overleve og formere seg.

Legg merke til at definisjonen ikke bare omfatter individer, men også frø, egg, sporer eller annet biologisk materiale som kan føre til nye individer av arten. Definisjonen er basert på Den internasjonale naturvernunionen (IUCN) sin definisjon.

Når en art finnes utenfor sitt naturlige utbredelsesområde og spredningspotensial, har arten kommet dit ved hjelp av mennesker. Mange arter kommer til Norge som blindpassasjerer ved vareimport. Et eksempel er fremmede insekter som ofte er blindpassasjerer ved import av tømmer og hageplanter. Artene kan også bevisst ha blitt importert til Norge til ulike formål, som for eksempel kanadagås Branta canadensis, rynkerose Rosa rugosa, kanadarøye Salvelinus namaycush og karpe Cyprinus carpio.

Arter som er fremmede i våre naboland regnes også som fremmede i Norge, selv om de har spredt seg fra nabolandene til Norge ved egen hjelp.

Regionalt fremmede arter

Noen arter er regionalt fremmede i Norge. Dette er arter som hører naturlig hjemme i deler av landet, men som har blitt spredt av mennesket til steder i Norge der de ikke hører hjemme. For eksempel hører fiskeartene mort Rutilus rutilus og sørv Scardinius erythropthalmus naturlig hjemme på Østlandet. Artene har imidlertid blitt satt ut i fiskevann i Trøndelag (mort) og på Sørlandet (sørv). Mort regnes derfor som regionalt fremmed i Trøndelag, og sørv som regionalt fremmed på Sørlandet.

* Med lavere taxa menes blant annet varieteter (lokale varianter), kultivarer (kultiverte planter) og hybrider (avkom fra to ulike arter).

Snøkrabbe Chionoecetes opilio ble funnet for første gang i Norge i 2004, i den norske delen av Barentshavet. Snøkrabben på bildet ble fanget i Olgastredet, øst for Svalbard. Til tross for at den foretrekker lave temperaturer, er det gjort flere funn av enkeltkrabber langs kysten av Øst-Finnmark.