NiN gjør det mulig å sette all naturvariasjon inn i et system. De som vil beskrive natur, har ulike behov, avhengig av faglig bakgrunn og hva som er formålet med beskrivelsene. Derfor finnes det tre ulike nivåer de kan bruke. Disse kalles naturmangfoldnivåer.

Naturmangfoldhierarkiet

Alle de tre naturmangfoldnivåene kan brukes på alle steder i naturen. Det er hvilket formål den som skal beskrive naturen har, som avgjør hvilket nivå de tar i bruk. 

Vi kan bruke stedet dette bildet er tatt som eksempel.

Vil du beskrive kystlandskapet, økosystemet på berget eller livsmediet til mosen?

La oss tenke oss at det står tre personer på dette mosekledde berget ved fjorden.

Den ene jobber for et prosjekt som skal utrede bygging av en ny bro, og ønsker å vite hva slags kystlandskap han står i her. Han tar i bruk Landskap for å beskrive fjellformasjonene og fjorden.

Den andre er en kartlegger på oppdrag fra Miljødirektoratet, som er interessert i naturen på berget – hva mosene, lyngen og buskene som vokser her sier om hva slags naturtype dette er. Hun bruker naturmangfoldnivået Natursystem for å beskrive økosystemet. 

Den tredje er en forsker som vil beskrive levestedet til en midd han har funnet i mosen på berget. Han bruker da naturmangfoldnivået Livsmedium for å finne begreper til å beskrive middens leveforhold.