Hymeniesopper: Ramaria flavoides. Sitronkorallsopp.