Kompleks miljøgradient som beskriver lyssvekking og redusert amplitude i flere enkeltvariabler  som luftfuktighet og lys langs en fysisk gradient fra åpen mark til det indre av dype grotter.

Grottebetinget skjerming er relevant for variasjon i artssammensetning både i terrestre og akvatiske systemer, og for en lang rekke artsgrupper. Artssammensetningen i indre deler av grotter (sterk grottebetinget skjerming) er dårlig kjent
Til grunn for trinndeling av GS er lagt at gradienten ender i artsuttynning med nedre endetrinn for artssuttynningsintervallet i trinn GS∙b.

Kunnskapsbehov: 

– Gradientlengdeberegning av GS, med sikte på en biologisk mer riktig basistrinninndeling og en kunnskapsbasert grunntypeinndelimg av hovedtypen for grotte.
– Sammenstilling av kunnskap om variasjon i artssammensetning for ulike grupper langs LKM, særlig om de indre deler av grotter.

Kommentarer, tilleggsinformasjon, referanser:

– I NiN 1 er ikke grottebetinget skjerming inkludert som egen «økoklin», men variasjon langs GS fanges til dels opp av «Innstråling: total solinnstråling (IS–A)» trinn A3 skjermet mot direkte solinnstråling, A2 halvmørke og A1 mørke; til dels av «helning (HE)» trinn 12 overheng.
– Lauritzen (2010) oppsummerer kunnskapsstatus om grotter i Norge.