Natur i Norge (NiN) er et type- og beskrivelsessystem for all variasjon i naturen. NiN håndterer variasjonen i alle naturmiljø i Norge, fra de store havdyp til de høyeste fjell, og fra Skagerrak i sør til Svalbard og Polhavet i nord. NiN håndterer også naturvariasjonen på ulike skala gjennom de såkalte «Naturmangfoldnivåene», fra storskala Landskapstyper til alle livsmedier ned til barken på et tre.

Målet med NiN er:

  • Gi fagmiljøer og institusjoner som jobber med natur et felles begrepsapparat
  • Være et verktøy for å beskrive variasjonen i naturen
  • Være et grunnlag for kartlegging av natur og naturtyper
  • Være et grunnlag for arbeidet med å rødlistevurdere naturtyper

NiNs tre hoveddimensjoner

NiN er et system som bygger på tre hoveddimensjoner; Den ene håndterer skala, den andre deler inn naturen i typer ved hjelp av standardiserte verdier, mens den tredje består av et fleksibelt system som gir brukerne mulighet til å beskrive all variasjon i naturen.

Skala og naturmangfoldnivå

For å håndtere variasjon i naturen på ulik skala, deler NiN naturen inn i tre grunnleggende og heldekkende naturmangfoldnivå: landskapstype, natursystem og livsmedium.  Alle områder i Norge kan beskrives ut fra disse på sine ulike skalanivå. I tillegg kommer naturkompleks og naturkomponenter som bidrar til å beskrive spesielle økosystemer.

Inndeling i typer

Typeinndelingen i NiN er basert på vitenskapelige kriterier, og det er miljøvariabler som er grunnlaget for definering av typene. Typene er organisert i et hierarki bestående av tre nivåer: hovedtypegruppe, hovedtype og grunntype.

Natursystem omfatter økosystemnivået i naturen. Typeinndelingen på natursystemnivået bestemmes og «leses» ut fra variasjoner av hvordan arter fordeler seg langs de lokale miljøvariablene.

Beskrivelsessystemet

NiN skal håndtere all den variasjonen naturen har å by på. Denne tredje dimensjonen omfatter den variasjonen som finnes i tillegg til typesystemet. Dette består av variabler som gir mer økologisk informasjon som for eksempel regional variasjon som er betinget av klima, eller de ulike tilstandene i skogen. Beskrivelsessystemet gir NiN stor fleksibilitet for alle brukere, og hvilke variabler kan bestemmes ut fra brukernes behov.

Gå til norsk rødliste for naturtyper

NiN 1.0