Landskapstypenivået i NiN egner seg til å beskrive større sammenhenger i naturen, der natursystemer, landformer og menneskeskapte objekter inngår som landskapselementer.

«Landskap» er et allment begrep som brukes i en rekke ulike sammenhenger og fagtradisjoner, med noe ulikt meningsinnhold. Den europeiske landskapskonvensjonen understreker den tverrfaglige egenskapen til landskapsbegrepet. Den kobler også landskapsbegrepet til folks oppfattelse av landskapet.

Hva som defineres som en landskapstype i NiN er basert på variasjon i generelle og observerbare trekk i landskapet, og NiN landskap kan dermed være et grunnlag for sammenlignbare definisjoner og beskrivelser av landskapstyper på tvers av fagfelt og folks ulike oppfatninger av landskap. Landskapsnivået er ett av de tre primære naturmangfoldnivåene i NiN.

Landskapsnivået er et av de tre primære naturmangfoldnivåene i NiN, og beskriver naturvariasjon i stor skala.

Kartlegging av landskapstyper skal gi et nøytralt og etterprøvbart kunnskapsgrunnlag og være en referanse for mer spesifikke landskapsanalyser tilpasset mange ulike formål. Inndelingen tar utgangspunkt i definisjonene av «landskapsmessig mangfold» i Naturmangfoldloven, og skal også bidra til å oppfylle Norges forpliktelser etter den europeiske landskapskonvensjonen, som Norge har sluttet seg til. NiN landskap er videre et kunnskapsgrunnlag som kan brukes i naturforvaltning, arealplanlegging, konsekvensutredning og naturkartlegging – og forskning. Kunnskap på landskapsnivået kan være utgangspunkt for studier av økologiske prosesser i landskapet og endringer i landskapet over tid. Kartlegging av landskapstyper kan også være et utgangspunkt for kartlegging av dårlig kjente naturtyper, landformer og andre landskapselementer vi i dag har lite kunnskap om.

Karakteristikk

  • et typesystem for systematiske beskrivelser av variasjon i landskapet
  • metoden for inndeling kan etterprøves, oppdateres og videreutvikles med ny kunnskap
  • er utviklet for heldekkende kartlegging, og omfatter alle marine landskap, kystlandskap og innlandslandskap i Norge
  • omfatter det materielle innholdet (observerbare egenskaper) i landskapet og inkluderer naturlige og menneskeskapte landskapselementer
  • adresserer naturvariasjon på en romlig skala som er egnet for kartlegging i målestokk 1:50 000 og grovere der områdene som kartlegges i hovedsak har en utstrekning mellom 4 og 20 km²
  • har tre generaliseringsnivåer som beskriver landskapet med ulik detaljeringsgrad: hovedtypegrupper, hovedtyper og grunntyper
  • et beskrivelsessystem fanger opp landskapsvariasjon som ikke omfattes av typesystemet

Sidene siteres som:

Erikstad, L., Halvorsen, R. & Simensen, T. 2019. Natur i Norge (NiN) versjon 2.2. Inndelingen i landskapstyper. - Artsdatabanken, Trondheim.