Plassering i
NiN-systemet
Beskrivelse

T30-7 eksponert flomskogsmark på finmateriale med klart erosjonspreg

Se full beskrivelse
Kartleggingsenhet