Beskrivelse
Grunntyper
Diagnostiske arter

Arter som kan være til hjelp for å identifisere naturtypen.

Art Kategori
Engkvein Agrostis capillaris L.
vanlig art
Gråor Alnus incana (L.) Moench
dominerende mengdeart
Skogburkne Athyrium filix-femina (L.) Roth
vanlig art
Bjørk Betula pubescens Ehrh.
vanlig art
Hundegras Dactylis glomerata L.
vanlig art
Kvassbunke Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv.
vanlig art
Hundekveke Elymus caninus (L.) L.
mengdeart
Rødsvingel Festuca rubra L.
vanlig art
Mjødurt Filipendula ulmaria (L.) Maxim.
vanlig art
Kratthumleblom Geum urbanum L.
vanlig art
10