Beskrivelse
Grunntyper
Diagnostiske arter

Arter som kan være til hjelp for å identifisere naturtypen.


Art Kategori

Engkvein Agrostis capillaris L.
vanlig art

Gråor Alnus incana (L.) Moench
dominerende mengdeart

Skogburkne Athyrium filix-femina (L.) Roth
vanlig art

Bjørk Betula pubescens Ehrh.
vanlig art

Hundegras Dactylis glomerata L.
vanlig art

Kvassbunke Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv.
vanlig art

Hundekveke Elymus caninus (L.) L.
mengdeart

Rødsvingel Festuca rubra L.
vanlig art

Mjødurt Filipendula ulmaria (L.) Maxim.
vanlig art

Kratthumleblom Geum urbanum L.
vanlig art
10