Årevinger eller vepser (Hymenoptera) er den mest artsrike insektordenen i Norge, med mer enn 5000 kjente og trolig nesten 3000 ukjente arter. Omlag 80 % av artene i Norge har et parasittisk levesett og snylter på andre virvelløse dyr.

Parasittiske vepser forekommer i alle terrestriske naturtyper, og de er spesielt tallrike i skog som har et rikt utvalg av potensielle verter. Kunnskapen om parasittiske vepser i Norge er generelt svært dårlig både når det gjelder taksonomi, utbredelse og økologi. Dette til tross for at de utgjør en betydelig del av det totale artsmangfoldet og har en viktig reguleringsfunksjon i økosystemene.

Norsk institutt for naturforskning skal kartlegge og DNA-strekkode parasittiske vepser (Proctotrupoidea, Diaprioidea og Chrysidoidea) i et vidt utvalg av skogstyper og gi ny kunnskap om arts-habitatrelasjoner. Rødlistete og sjeldne arter innen gruppene biller, broddvepser, teger og fluer vil også bli registrert. Prosjektet vil styrke kunnskapsgrunnlaget for framtidige rødlistevurderinger og for forvaltning av skog i Norge.