Artsdatabanken lyser hvert år ut støtte til kartlegging av dårlige kjente arter. Utlysningen publiseres på nettsidene våre i februar-mars, med en søknadsfrist seks uker senere.

Søknadene går gjennom en omfattende vurdering før det er klart hvilke søknader som innvilges støtte. Artsdatabanken benytter et eksternt panel av fageksperter som vurderer prosjektets faglige kvalitet før søknadene behandles videre i Artsprosjektets rådgivende gruppe (prosjektgruppen). Informasjon om hvilke søknader som er innvilget støtte publiseres på nettsidene våre etter at Artsdatabankens styre har fattet et vedtak. Alle søkere vil også få en formell tilbakemelding etter vedtaket er fattet. Søknader er som regel ferdig behandlet innen 10. oktober.

Støtte til kartlegging av dårlig kjente arter 2018

Søknadsfristen til årets utlysning for støtte til kartlegging av dårlig kjente arter er utløpt. Søknadene vil være ferdig behandlet etter styremøte 3.oktober.

Vi fikk i år inn disse 16 søknadene:

 

Artsgrupper

Institusjon

Tittel
Sopp

Universitetet i Oslo, Institutt for biovitenskap

 Slekten Cortinarius (Basidiomycota) på Svalbard
Insekter

Universitetsmuseet i Bergen, Universitetet i Bergen

Insekter på rikmyrer i Hedmark - fase II
Insekter: stankelbein

Biofokus

Tipulomorpha i Sør-Norge
Insekter - vepser

Norsk institutt for naturforskning

Kartlegging av arter av Ceraphronidae og Megaspilidae (Hymenoptera: Ceraphronoidea) i Norge (NOCER)
Lus

Naturhistorisk museum i Oslo, Universitetet i Oslo

Fjærlus i Norge
Krepsdyr: spøkelsekreps

Naturhistorisk museum i Oslo

Inventeringsprosjekt på spøkelsekreps (Crustacea: Amphipoda: Caprellidae Learch, 1801) og deres assosierte fauna
Krepsdyr: tanglopper

Universitetsmuseet i Bergen, Universitetet i Bergen

Norske Lysianassoidea (NorAmph2)
Vannmidd, fjærmygg og sviknott

NTNU Vitenskapsmuseet

Vannmidd og mygg i Sør-Norge (Water M&M)
Insekter

Norsk institutt for naturforskning

Neglisjerte insekter i næringskjeder emanert fra sopp

Insekter: gallmygg

Naturhistorisk museum i Oslo, Universitetet i Oslo

Fytofage gallmygg, en mangfoldig men oversett gruppe
Marine invertebrater

Universitetsmuseet i Bergen, Universitetet i Bergen

Evertebratfauna på grunne hardbunnshabitater: Artskartlegging og DNA strekkoding
Hydrozoer

Universitetsmuseet i Bergen, Universitetet i Bergen

Norske marine bentiske hydrozoer (NORHYDRO)
Nakensnegler

NTNU Vitenskapsmuseet

#Sneglebuss Barentshavet
Sjømidd

Norsk institutt for bioøkonomi

Kartlegging av sjømidd
Moser

NTNU Vitenskapsmuseet

Alpine bryofytter i Norge
Karplanter

Universitetsmuseet i Bergen, Universitetet i Bergen

En undersøkelse av diversiteten av Sorbus (Rosaceae) i Norge, med fokus på ubeskrevet tax