Regjeringen foreslår å overføre ansvaret for Artsdatabanken fra Kunnskapsdepartementet til Klima- og miljødepartementet fra og med 1. januar 2018. I tillegg foreslås det at Artsdatabanken blir et selvstendig, bruttofinansiert forvaltningsorgan med eget styre.

Kunnskapsdepartementet satte i 2015 i gang et arbeid for å vurdere organiseringen av de sentraladministrative oppgavene til departementet og underliggende virksomheter. Som en del av dette foreslår regjeringen at Klima- og miljødepartementet skal overta som eierdepartement for Artsdatabanken fra Kunnskapsdepartementet fra og med 1. januar 2018. Forslag om endring av eierdepartement innebærer at Artsdatabanken blir et selvstendig, bruttofinansiert forvaltningsorgan med eget styre. Artsdatabanken skal være faglig uavhengig. Den faglige selvstendigheten, og styret sitt ansvar og oppgaver, vil bli nedfelt i Artsdatabankens vedtekter.

Regjeringens forslag til endringene for Artsdatabanken vil formelt tre i kraft når statsbudsjettet er vedtatt i Stortinget.

Les mer om Artsdatabanken i Klima- og miljødepartementets forslag til budsjett 2018 Prop. 1S (2017-2018)