Tilskotet rettar seg mot landsdekkande, frivillige organisasjonar som fortløpande arbeider med artskartlegging, flora, fauna og fungi. 

Artsobservasjoner er eit rapportsystem som gjer det mogleg for frivillige å delta i kartlegging av arter. Målsetjinga med Artsobservasjoner er å styrkje dokumentasjonen av artene i landet, både førekomstar, utbreiing og tettleik. For å oppnå målsetjinga er det naudsynt å sikre frivillig engasjement og deltaking ved eit samarbeid med frivillige organisasjonar. 

Tilskotet er retta mot tiltak som:

  1. fremjar god og auka bruk av rapportsystemet
  2. koordinerer frivillig kartlegging av arter
  3. sikrar god dialog mellom brukarane, dei frivillige fagmiljøa og Artsdatabanken
  4. sikrar god kvalitet på artsfunna, med spesielt fokus på raudlistearter, fremmande arter og andre forvaltningsrelevante arter
  5. fremjar vidareutvikling av Artsobservasjoner

Rammer, frist og handsaming

Informasjon om hvilke kriterier Artsdatabanken legg til grunn når vi skal avgjere kven som får tilskot, finn du i den fullstendige kunngjeringa (se boks til høgre).

Utlysinga av tilskotsamidlar gjeld perioden 2018-2020. Den økonomiske ramma for tilskotet i 2018 er på 4,5 mill. kr.

Fristen for å søkje om tilskot til formålet er 13. august 2018.  

Kontaktpersonar

Veke 30: Toril Loennechen Moen, toril.moen@artsdatabanken.no 

Veke 32: Nils Valland, nils.valland@artsdatabanken.no