Bunnlevende polyppdyr, også kjent som hydroider, er en gruppe nesledyr. Til tross for at de er både økonomisk og økologisk viktige komponenter i marine miljøer, blir hydroider ofte neglisjert i biodiversitetsstudier.

Bunnlevende hydroider utgjør den største gruppen av hydrozoer funnet i Norge: mer enn 90% av norske hydrozoer har et bunnlevende stadium i sitt livssyklus, og nesten 60 % av alle hydrozoer kjent fra Norge er utelukkende bentiske. Man har per i dag mindre kunnskap om taksonomi, utbredelse og mangfold av bunnlevende polyppdyr enn pelagiske hydrozoer som småmaneter og kolonimaneter. Nyere forskning antyder at diversiteten av bentiske polyppdyr er blitt underestimert, selv i relativt godt studerte områder som Nord-Atlanteren.

Prosjektet NORHYDRO skal kartlegge den dårlig kjente diversiteten av bunnlevende polyppdyr i Norge, samt bidra til enklere artsidentifisering av både fagfolk og ikke-spesialister. Dette skal de gjøre ved å bruke både eksisterende og nyinnsamletmateriale fra flere lokaliteter langs norskekysten. Prosjektet vil bruke en integrert tilnærming som kombinerer DNA strekkoding og nøye morfologiske observasjoner av levende og fikserte dyr for å produsere en oppdatert artsliste av norske bunnlevende polyppdyr. Dette vil gi et solid grunnlag for videre studier på polyppdyr.

Basert på nyere analyser av artsrikdom i polyppdyrslekter fra andre tempererte og polare områder, forventes det at NORHYDRO vil resultere i beskrivelsen av nye arter for vitenskapen, og et enda høyere antall nye arter registrert for første gang i Norge. NORHYDRO skal etablere et samarbeidsnettverk mellom norske og internasjonale partnere, og bygge opp taksonomisk kompetanse på polyppdyr.