Artsdatabanken tar nå imot søknader om tilskudd til kartlegging av dårlig kjente arter. Utlysningen skjer i regi av Artsprosjektet.

Kartleggingen av arter som skjer gjennom Artsprosjektet bidrar til å bygge opp en stadig bedre kunnskap om og kompetanse på artsmangfoldet i Norge. Kunnskapen er viktig for alle som skal forvalte norsk natur. I samarbeid med Norwegian Barcode of Life bidrar også dette arbeidet til å bygge et referansebibliotek med DNA-strekkoder for arter i Norge.

Artsprosjektet kan gi tilskudd til kartlegging som inkluderer fasene: a) innsamling, b) sortering,c) artsidentifisering og d) taksonomisk revisjon (ved behov) og/eller publisering. Prosjekter som kun skal arbeide med materiale som tidligere er samlet inn (tilsvarer fase b)-d)) kan også støttes, dvs. prosjekter som ikke inkluderer ny kartlegging i felt. Prosjekter som kun søker finansiering til fase d), dvs.taksonomisk revisjon og publisering vil ikke ha høy prioritet. Det samme gjelder prosjekter med hovedfokus på økologi, atferd, genetikk, populasjonstrender eller detaljert utbredelse.

Artsdatabanken åpner nå for søknader om tilskudd til kartlegging av dårlig kjente grupper av eukaryote, flercellete arter. Søknadene skal omfatte norske arealer på den nordlige halvkule. Søknadene vil bli vurdert etter faglig kvalitet, gjennomførbarhet og relevans i henhold til utlysningen og føringer og vilkår i denne. Egenfinansiert innsats må inkluderes, og denne vil bli tillagt vekt i vurderingen av søknaden.

Total budsjettramme for utlysningen er kr 16 millioner. Maksimalt støttebeløp per søknad er kr 3,5 millioner. Prosjekter kan tidligst starte 1. april 2020. Prosjektperioden er oppad begrenset til tre år. Sluttdato for prosjekter er senest 1. oktober 2023 (se utlysningsteksten for mer informasjon).

Søknadsfristen er utløpt.

Søknader som mottas etter fristens utløp vil ikke bli vurdert. Søknader vil være ferdig behandlet i løpet av februar 2020, etter vedtak i Artsdatabankens styre.

For å opprette, redigere og sende søknad gå til:

Søknadsskjema – tilskudd til kartlegging

Kontaktpersoner

Stine Svalheim Markussen, Artsdatabanken
Telefon: 477 53 714
​E-post: stine.markussen@artsdatabanken.no

Hauk Liebe, Artsdatabanken
Telefon: 482 41 756
​E-post: hauk.liebe@artsdatabanken.no