Resultatene fra Norsk rødliste for arter 2015 viser at hummer ikke vurderes som en truet art. Likevel kan enkelte bestander være under press på grunn av økt hummerfiske.

I år har det vært skrevet mye om hummerfiske i media fordi omfanget av fiske har økt kraftig enkelte steder, noe som har ført til at enkelte bestander kan være under sterkt press. At hummeren «trues» av fiske har vært nevnt i denne forbindelse, og dette kan ha bidratt til misforståelser om hvordan hummeren er vurdert i Norsk rødliste.

Hummer har altså aldri vært vurdert som en truet art i Rødlista. Det er Artsdatabanken er ansvarlig for å gi ut Norsk rødliste for arter og i den tredje utgaven av Rødlista som kom i 2015, ble hummer vurdert som livskraftig LC. Med andre ord, hummer er i dag ikke truet.

Trues men ikke truet

Trues er et allment begrep og blir ofte brukt om noe som er utsatt for en trussel. Som faguttrykk kan truet ha en mer spesifikk betydning, slik som i Rødlista. Etter en metodikk etablert av International Union for Conservation of Nature IUCN, blir artene vurdert til en av seks rødlistekategorier etter hvilken risiko de har for å dø ut. I denne sammenhengen er det kun arter i kategoriene kritisk truet CR, sterkt truet EN eller sårbar VU som defineres som truet.

Artsdatabanken har ingen oppgaver knyttet til forvaltning eller tiltak, likevel har ekspertkomiteen som har vurdert tilstanden til hummer for Rødlista poengtert følgende: "Hummeren er attraktiv og overbeskatning er en alvorlig trussel mot bestanden. Et sterkt forvaltningsregime med betydelige begrensninger for fangst (kort sesong, minstemål etc.) er en forutsetning for å opprettholde bestanden".

Kunnskapsgrunnlaget

Både i Rødlista 2006 og 2010 ble hummer vurdert som nær truet NT. Men det viser seg også at fangststatistikken som lå til grunn for vurderingene i 2006 og 2010, ikke kunne brukes som et mål på den reelle bestandsutviklingen. Det beste kunnskapsgrunnlaget for bestandsutvikling er i dag basert på en indeks for fangst per teinedøgn. Denne omfatter to tidsserier: en lengre periode for kysten av Skagerrak (1928-2013) og en kortere serie fra Vestlandet (1983-2005). Indeksseriene indikerer en nåværende fangstrate på nivå med 1970-tallet. Det er imidlertid også usikkerheter knyttet til bruk av fangst per teinedøgn som indeks. Men det er ikke grunnlag for å si at det har vært en nedgang i hummerbestanden siste 30 år som tilsier at arten er truet.

Hvis et intensivt fiske vedvarer og fører til en nedgang i bestanden på mer enn 15 %, vil hummer i framtiden havne på Rødlista. Hvis nedgangen overstiger 30 % vil den bli vurdert som truet.

Kontaktperson:

Snorre Henriksen
Epost: Snorre.Henriksen@artsdatabanken.no
Mobil: 90 99 00 97