Myr vest for Stor-Elvdal

Mer enn ti prosent av fastlandsarealet i Norge er dekket av våtmarksområder som myrer, kilder og flommark. Når mineraler frigjøres fra berggrunnen til grunnvannet, dannes såkalte rikmyrer. Rikmyrer er levested for et rikt mangfold av planter og insekter, deriblant en rekke sjeldne og rødlistete arter.

Universitetsmuseet i Bergen skal i samarbeid med de tre øvrige universitetsmuseene undersøke insektfaunaen på 12 rikmyrer i Hedmark, fra Alvdal i nord til Elverum i sør.

Prosjektet vil særlig fokusere på tovinger som storstankelbein (Tripulidae), sviknott (Ceratopogonidae), sumpmygg (Bolitophilidae), slimrørmygg (Diadocidiidae), hårvingemygg (Ditomyiidae), spinnmygg (Keroplatidae), soppmygg (Mycetophilidae), sommerfuglmygg (Psychodidae), våpenfluer (Stratiomyidae), sneglefluer (Sciomyzidae), øyefluer (Pipunculidae) og sumpfluer (Heleomyzidae). Også andre insektgrupper som døgnfluer (Ephemeroptera), vårfluer (Trichoptera) og teger (Heteroptera) vil bli undersøkt.

Etter hvert som materialet blir grovsortert vil det ble sendt til spesialister til identifisering. Materialet vil bli innlemmet i de vitenskapelige samlingene ved universitetsmuseene.

Vil du vite mer om på hva som skjer på rikmyrer i Hedmark, se bloggen til prosjektet.