En karakteristisk stor, nøttebrun øyenstikker med påfallende bruntonede vinger.

Størrelse

Kroppslengde 69–76 mm, vingespenn 96–104 mm.

Kjennetegn

Hann av brunlibelle Aeshna grandis. Arten er en av våre største øyenstikkere. Den er en sterk flyger som kan påtreffes langt fra vann. Både kropp og vinger er påfallende brunlige.

Hunn av brunlibelle Aeshna grandis. Hunnen ligner hannen, men har kraftigere bakkropp og blassere flekker.

Begge kjønn har nøttebrun grunnfarge. Brystet mangler skulderstreker og har to smale, gule eller blå diagonalbånd på siden. Bakkroppen har gråblå sideflekker, ett par blå flekker på ryggsiden av ledd 2, og ellers bare små, gule parstreker på ryggsiden. Vingene er kraftig bruntonet hos begge kjønn.

Forvekslingsarter

Vanligvis lett å kjenne på den nøttebrune fargen og de kraftig bruntonede vingene. Også hunner av bl.a. starrlibelle A. juncea kan imidlertid være brunlige og ha bruntonede vinger. Et sikkert kjennetegn er at de fleste bakkroppsleddene mangler lyse parflekker i bakkanten. A. isosceles (ikke funnet i Norge) er også brun og mangler parflekker, men denne arten har grønne øyne og en kraftig gul kiletegning på det 2. bakkroppsleddet.

Totalutbredelse

Foruten i Norden er arten utbredt i Mellom-Europa, inkludert Storbritannia, og østover i Russland.

Utbredelse i Norge

Vanlig i Sør-Norge, og noe mer spredt i Nordland.

Levested og økologi

Ved de fleste typer vann, men foretrekker vegetasjonsrike vann og sjøer. Påtreffes ofte langt fra vann, patruljerende i skog og på dyrket mark. Nymfen blir 40–47 mm. Utviklingen tar fra 2–3 år.

Flyvetid

Juli til september.

Hunn av brunlibelle Aeshna grandis i egglegging. Eggene legges gjerne i død flytevegetasjon eller, som her, i alger ved en stein.