Kunnskap om artsmangfoldet er en forutsetning for å forstå hvordan ulike faktorer påvirker kystmiljøet.  Det er samlet inn betydelige mengder data på artsforekomster i organisk rike habitater gjennom ulike miljøundersøkelser langs norskekysten. En foreløpig analyse av disse prøvene antyder at et stort antall av artsnavnene er problematiske og at det er behov for en opprydding som sikrer en entydig navnebruk i miljøovervåking.

Oksygenfattige, organisk anrikede miljø i kystsonen er en naturlig del av en kompleks kystsone med dype fjorder og trange sund, slik som den norske kystlinjen. Høy biologisk produksjon, tilførsel av ferskvann og dype bassenger gjør at det dannes betydelige mengder med organiske avsetninger i dypt stillestående vann, noe som gir en reduksjon i oksygennivået. Slike organisk anrikede habitater har en fauna som har mange likhetstrekk med faunaen i habitater som er påvirket av menneskeskapte forstyrrelser som kloakkutslipp, cellulose-fabrikker og oppdrett. Denne faunaen utfører en svært viktig økosystemtjeneste da de bidrar til en raskere nedbrytning og resirkulering av organisk karbon. Enn av de vanligste dyregruppene i denne faunaen er leddormer. 

Prosjektet skal kartlegge utbredelsen av leddormer i organisk anrikede miljø i norske kystfarvann og sikre en entydig navnebruk i miljøovervåking. Det er samlet inn en rekke prøver fra Rogaland, Hordaland, Møre og Romsdal og Trøndelag, i samarbeid med Universitetet i Bergen, Havforskningsinstituttet og Fishguard og gjennom annen kartlegging i Artsprosjektet, som skal analyseres.

 

Hvalkadaver under nedbrytning er et eksempel på et organisk rikt habitat. Med de siste 20 års ekspansjon av oppdrett langs kysten har forekomsten av organisk rike habitater blitt relativt vanlige. Børstemarker er en av dyregruppene som forekommer i svært tette populasjoner i slike habitater.